VEDTÆGTER FOR

-FORENINGEN DRONNINGLUND KUNSTCENTERS VENNER

§1.
Foreningens navn er Dronninglund Kunstcenters Venner

§2.
Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune

§3.
Foreningens formål er at virke til fremme for Dronninglund Kunstcenter i bred forstand.

§4.
Som medlem kan optages personer, erhvervsvirksomheder og foreninger.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller ved henvendelse i receptionen. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår i hvilket indmeldelse finder sted. Hvis indmeldelse sker under sidste udstilling, gælder kontingentet for det kommende år.
Manglende betaling af kontingent betragtes som udmeldelse. Ved udmeldelse i løbet af et regnskabsår refunderes evt. kontingent ikke.

§5.
Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan vedtage at opkræve forskellige kontingenter for personer henholdsvis erhvervsvirksomheder og henholdsvis foreninger.

§6.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen. I lige år vælges to medlemmer, og i ulige år vælges tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide besættes denne plads af den der er valgt til suppleant. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens interesser og formål såvel udadtil som indadtil.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden og med min. 6 hverdages frist.
Der føres referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed i bestyrelsen bortfalder det pågældende forslag.

§7.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af begrundelse. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringen herom er modtaget af bestyrelsen.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel på Kunstcentrets hjemmeside og via nyhedsbrev til medlemmerne.
Et medlemskab af foreningen giver en stemme på generalforsamlingen og forfalden kontingent skal være indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse for at stemme gyldigt kan afgives. Der kan afgives stemme ved fuldmagt gældende én generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være:

Valg af dirigent

  1. Aflæggelse af beretning for det forløbne år ved bestyrelsen
  2. Godkendelse af årsregnskab
  3. Fastlæggelse af foreningens kontingent(er)
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af op til 2 suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Evt. indkomne forslag
  8. Evt.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsat overfor bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger nærværende vedtægt.
Afstemninger skal finde sted skriftligt såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§8.
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret og regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

§9.
Foreningen forpligtes ud ad til ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser ud over hvad gælder almindelig ansvarsretslige regler.

§10.
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger eller foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
Eventuelle overskud efter vedtagelse af foreningens opløsning anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse ved simpel stemmeflerhed.

- - -
20. april 2016