Fundats (vedtægter):

 

 

       FONDEN FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER

§ 1.

Fondens navn er Fonden for Dronninglund Kunstcenter.
Fondens virksomhedsområde er Danmark
Fondens hjemsted er Brønderslev Kommune
Fonden er almennyttig
Fondens stiftere er: Andreas Junker, Jørgen Ingvardsen, Kirsten Simonsen, Bent Baumann, Bendt Danielsen, Peer Thisted, Keld Pedersen, Asbjørn Hansen og Frits Danielsen. 


§ 
2.

Fondens formål er at drive Dronninglund Kunstcenter og på centeret formidle kultur i bred forstand.
Formålet udmøntes ved:

-  at erhverve ejendommen matr.nr.3c Dronninglund Hovedgård ,Dronninglund, beliggendeThorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund.  

-  at foretage løbende drift, forbedring, vedligeholdelse og eventuel udvidelse af ejendommen, herunder forbedring og vedligeholdelse af udenoms arealer.

-  at evt. etablere skulpturpark, amfiteater og lign. udendørs foranstaltninger.

-  at drive udstillings-, oplysnings- og kunstnerisk udøvende virksomhed i bred kulturel forstand, evt. ved tredjemand.

-  at drive café, galleri og/eller butik, forestå eller lade tredjemand foretage undervisning og afholdelse af kurser og receptioner, samt lade en eller flere personer tage ophold af kortere eller længere varighed på centeret.

-  at udvikle andre aktiviteter og arbejder, som efter bestyrelsens skøn understøtter oven nævnte formål.                                      

§3.

Fonden ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer.

-  Dronninglund Kunstcenters Venner udpeger 2.

-   Dronninglund Borgerforening  udpeger 1.

-   Fondsbestyrelsen udpeger  ved almindelig flertal  2 fra  Kunstcenterets sponsorkreds og 1 fra  børne- og ungdomsuddannelsesområdet i Brønderslev Kommune.

-   endelig kan fondsbestyrelsen yderligere ved almindelig flertal udpege op til 2  bestyrelsesmedlemmer.       

Alle bestyrelsesmedlemmer  nyudpeges per 1. juni 2017.  Udpegelsesperioden  er 4 år, men det enkelte bestyrelsesmedlem kan genudpeges. For at sikre kontinuiteten  udpeges  den ene af Venneforeningens repræsentanter, Borgerforeningens repræsentant, og den ene af de to sponsorrepræsentanter i første omgang alene  for 2 år. 

Fondsbestyrelsen skal stedse have mindst 6 medlemmer. I tilfælde af forfald  udpeges  et nyt medlem for den resterende periode af den udpegelsesberettigede part, eller hvis det ikke kan lade sig gøre af fondsbestyrelsen.

§4. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen   fører løbende bestyrelsesprotokollat over det passerede på møderne.  Bestyrelseshvervet er ulønnet. 

Der afholdes  bestyrelsesmøde i det omfang, det skønnes nødvendigt - dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og bestyrelsesmøder kan i øvrigt begæres afholdt af ethvert bestyrelsesmedlem  alene. Om fornødent tvangsgennemføres ved  Erhvervs- og Selskabsstyrelsens foranstaltning ved henvendelse dertil.                                                           

Bestyrelsesmøder indkaldes normalt med 8 dages varsel, og med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen kan antage nødvendig lønnet arbejdskraft. 

Bestyrelsen træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af fondens formål, og er ansvarlig for udarbejdelsen af budgetter og for regnskabets førelse. 

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand. 

Til forandring i eller tillæg til fundatsen og til beslutning om opløsning af fonden kræves almindeligt stemmeflertal i bestyrelsen. I det omfang lovgivningen foreskriver det, skal sådanne beslutninger forelægges den dertil udpegede myndighed til godkendelse. 

Bestyrelsen kan  dog til enhver tid beslutte at øge grundkapitalen.

§5. 

Fonden tegnes af formanden for fondsbestyrelsen sammen med  2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

§6. 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet  revideres af statsautoriseret revisor og udarbejdes efter regnskabsloven. Dog skal årsregnskabet foreligge inden udgangen af april måned i det følgende år.

§7. 

Fondens oprindelige grundkapital på kr. 300.000,00 er indbetalt kontant af Spar Nord Fonden og anvendt til køb af Dronninglund Kunstcenter, matr. nr. 3c Dronninglund Hovedgård, beliggende Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund. Per 31. december 2010 har 30 långivere eftergivet lån for  i alt kr. 159.000,00, idet disse konverteres til grundkapital. Grundkapitalen udgør herefter  kr. 459.000,00.

§8. 

Såfremt bestyrelsen beslutter at opløse fonden, jfr. § 4 foretager bestyrelsen indstilling til den efter lovgivningen bestemmende myndighed om, hvorledes der skal forholdes med fondens kapital, Dog skal denne tilgodese kunst og kultur indenfor den tidligere Dronninglund Kommunes geografiske grænser, som de var før sammenlægningen med den tidligere Brønderslev Kommune. 

Således vedtaget   enstemmigt  på bestyrelsesmødet d. 5. april 2016

Hent Fundats som pdf her: